کودکی که لنگ کفشش را امواج از او گرفته بود، روی ماسه های ساحل نوشت:
دریای دزد!!
مردی که از دریا ماهی گرفته بود، روی ماسه های ساحل نوشت:
دریای سخاوتمند!!
موج  دریا آمد و جملات را با خود پاک کرد.
اگر میخواهی دریا باشی باید حرف های دیگران  را در وسعت خود حل کنی!!!