امروز اولین روز از بقیه عمر ماست...!!
اگر اولش به فکر آخرش نباشی،
آخرش به فکر اولش میوفتی...!!