آخرین حرف باران این بود.....،زمین را شستم دوباره آغاز کنید...!