وسوسه می شوی به بازگشت، اگر مدام برگردی و پشت سرت را نگاه کنی!

بگذار دمی هم پیش رو پیش آید!