خیلی وقت است دیگر از تو حرفی نمی زنم!

فقط نامت را که می شنوم، چشمانم دیدنی می شود!

انگار منطق چشمانم از زبانم شنیدنی تر است...