چند روزیست دلم میل زیارت دارد
باز حس میکنم این قلب ، حرارت دارد
واژه در واژه برای تو غزل میگویم
بیت بیت غزلم عرض ارادت دارد
بی جهت نیست که قلبم به کبوترهایت 
چند سالیست که احساس حسادت دارد
نیستم لایق دیدار تو ، اما آقا
چشم هایم به تماشای تو عادت دارد
آه دل تنگ توام، باز مرا دعوت کن
چند روزیست دلم میل زیارت دارد


طیبه عباسی