یاد بگیر قدر هر چیزی را که داری بدانی،
قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که:
"می بایست قدر آن چیزی را که داشتی ، میدانستی...!"