آدم ها هــــــرگــــــز کسانی را که دوســــت دارند فراموش  نمی کنند
فقط
عادت می کنند که دیگر کنارشان نباشند....