انسان ها قاعدتا دو دسته اند........


تـــــــــــــو  و بقیه....!