هر جا چراغی روشنه 
از ترس تنها بودنه
ای ترس تنهایی من
اینجا چراغی روشنه

"روزبه بمانی"