این روز ها
 طرح روی جلد آدم هاست
 که
 پر فروششان میکند...
نه
متنشان...!