مشکلات انسان های بزرگ را متعالی می سازد ؛
و انسان های کوچک را متلاشی ...