تنهایی را فقط در شلوغی میتوان حس کرد...!
عباس معروفی