گر وا نمیکنی گره ای خود گره مشو

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست...