جاذبه سیب، آدم‎ (ع) را زمین زد
و جاذبه زمین، سیب را...

فرقی نمی کند...
سقوط، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای، غیر از خداست...