شایــــــــد
"یا سین"
همـــــان 
"یا ح سین" است
اما
بـــی ســـــر...