ز آستان رضایم خدا جدا نکند
من و جدایی از این آستان خدا نکند