کبوتر وار می آیم 
به آب و دانه ای ، دل خوش
عطش دیده ، ترک خورده 
به سقاخانه ای ، دل خوش
دلم خورشید میخواهد...هوای گنبدت کرده
دوباره برنگشته دل...هوای مشهدت کرده