تظاهر به دوست داشتن می کرد!

از سکوتش فهمیدم!

همیشه هم سکوت، علامت رضایت نیست...