می خواهی فراموشش کنی؟!

نمی شود!

تیر می کشد قلبت!

سوت می کشد مغزت!

می دانم، درد دارد هضم نبودنش...