زندگی کتابی است پر ماجرا،

هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز ...!