از بس گناه کرده ام آقا،
دیگر به من 
"شش گوشه" که هیچ
رخصت مشهد هم نمی دهی ...؟!!!