دوباره رو به گنبدت نشسته ام، تو آسمان آبی و من یک کبوترم...!