توی آسمون از یک جایی به بعد دیگه ابر نیست، 
پس هر وقت هوای دلت ابری شد، با ابر ها نجنگ، فقط اوج بگیر...!