اصلا حسین جنس غمش فرق می کند
                                         این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند
                                           شاعر شدم که شعر بگویم برایشان
                                           این خانواده محتشمش فرق می کند
                                           این جا گدا همیشه طلبکار می شود
                                           اینجا که آمدی کرمش فرق می کند
                                          مرده زنده می شود از ذکر یا حسین
                                          عیسای اهل بیت دمش فرق می کند
                                            از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش
                                          معلوم می شود حرمش فرق می کند
                                          تنها نه جنس عزا و جنس ماتمش
                                           بلکه سیاهی علمش فرق می کند
                                          من از «حسین منّی» پیغمبر خدا
                                        فهمیدم حسین همه اش فرق می کند
                                                    

                                                   علی زمانیان