خواستم این اربعین را کربلا باشم،نشد

از نجف ،پای پیاده...کربلا باشم،نشد

آرزویی در دلم ماند و همین...بغضم گرفت

خواستم با مادرم در کربلا باشم،نشد

راس ساعت،پخش زنده،ارتباط مستقیم

خواستم همراهتان تا کربلا باشم،نشد