دیگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستند....
که اگر بودند 
خــــــــــون
به جای 
شیــــــــر 
کودکان غزه را سیراب نمی کرد ....!