در داوری درباره دیگران
عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری میکنند...