در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند 

 ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار