خدایا
برای خاموشی شب های انتظارم
فقط یک فوت کافیست
خاموشم کن 
خسته ام