برای ستایش تو 
همین کلمات روزمره کافیست
همین که : کجا میروی ؟
دل تنگــــــــــــم