دنیای ما پر از دست هایی است که خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها...