یک روز می افتد...
آن اتفاق خوب را می گویم...
من به افتادنی که بر خواستن اوست ایمان دارم...
هر روز...
هر لحظه...
هرجمعه...