چــه کوتاه است...
فاصله غدیــــــــر تا عاشـــــورا!
بالا رفتن دست پـــــــدر 
تا
پایین آمدن ســـــر پســـــر!!!