دیگر نمانده 
رشته امید
در کفم
جــــــز این 
دو قطره اشک
که وقتـــــ عزای توست...!

بالحسین الهی العفو!