چوپان 

 

بره گم شده اش را
در یخچال فریزر پیدا می کند
می زند زیر گریه
شهری ها
او را به همدیگر نشان می دهند و
می خندند .