خداوندا!
میوه ی کدام درختت را گاز بزنم کـــــه این بار از زمیـــــــنت رانـــــــــده شوم؟!