به حلقه های ضریحت دلم گره خورده
گره گشای من؛ این بار این گره مگشای...