نشسته ام چو غبـاری به شـوق اذن دخـول
بیا بگو نتکـانند پادری ها را....