سخت است سخن گفتن از صداقت میان آدم هایی که الگوی راستگوییشان، چوپان دروغگوست...!

پینوکیوی دوست داشتنی !یادت بخر، با دروغ گفتن بینی ات دراز می شد!

اینجا بینی همه عملیست...!!!